Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Dłutów w liczbach

Geoportal Dłutów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dłutów

Dłutów, gmina w województwie łódzkim, powiat pabianicki.

Powierzchnia gminy Dłutów wynosi 101 km2, zajmuje 1441 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Dłutów zamieszkuje 4 692 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1917 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Dłutów wynosi 46, jest 1675 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dłutów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dłutów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dłutów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dłutów: 1011441
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dłutów: 0,161269
Lesistość w % w gminie Dłutów: 37,4591
Ludność na 1 km2 w gminie Dłutów: 461675
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dłutów: 7,5213
Liczba ludności ogółem w gminie Dłutów: 4 6921917
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dłutów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dłutów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dłutów: 8,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dłutów: 78,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dłutów: 109495
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dłutów: 4,9760
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Dłutów: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dłutów: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dłutów: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dłutów: 923,5531
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dłutów: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dłutów: 410,7270
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dłutów: 84,81417
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dłutów: 4,9286
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dłutów: 2121700
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dłutów: 4 028-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dłutów: 4 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dłutów: 4 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dłutów: 80,91881
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dłutów: 19,11961
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dłutów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dłutów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dłutów: 80,91618
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dłutów: 19,11427

Źródłem danych statystycznych dla gminy Dłutów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dłutów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dłutów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.